Mobi Applic

Bayilik Sözleşmesi

MOBİ APPLİC mobil uygulamalarını satışının yapılması için …………. paketi bayilik sözleşmesidir.

MADDE-1.TARAFLAR:
1.1- MOBİ APPLİC AG (Adres: AM MİTTERFELD 8,81829 MUNCHEN- GERMANY ) Tel: 0850 255 05 48 E-Posta: bayi@mobiapplic.com (Kısaca MOBİ APPLİC olarak anılacaktır.)

1.2- ………….. …………TCK. NO: …………….. Adres: …………………………………………. ……………….. ………………………… Tel: +90.. ... .. .. (Kısaca BAYİ olarak anılacaktır.)

1.3-Tüm BAYİLER: Mobi Applic Firmasının web sitesi www.mobiapplic.com da ve bayilik sözleşmesinde belirtilen şartları bayilik sözleşmesini imzalayarak ve onaylayarak kabul etmiş olur. Bayilik sözleşmesini imzalayan, onaylayan ve yıllık bayilik ücret ödemesini yapan tüm Bayii’ler. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır).

MADDE- 2. BAYİ GÖREVİ:
2.1- MOBİ APPLİC ile BAYİ aşağıdaki şartlarda, MOBİ APPLİC’in Türkiye’de yazılım ve dağıtımını yapmış olduğu yazılımların satış işlemlerinde BAYİ olması konusunda anlaşmışlardır.

2.2- BAYİ, Bulunduğu bölgede MOBİ APPLİC, ürünlerini satmakla yükümlüdür. Ürün satışlarını BAYİ,  kendi imkân dâhilinde yapar ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde korumalıdır.

MADDE - 3. AMAÇ: 
3 .1-  Sözleşmenin amacı MOBİ APPLİC ile BAYİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

MADDE - 4. KAPSAM: 
4.1- MOBİ APPLİC ile BAYİ arasında İnternet yazılımı alım-satımı, eğitim desteği ve buna bağlı diğer faaliyetler (sipariş, tahsilât, teslimat) vb. bu sözleşmenin kapsamını teşkil eder.

MADDE - 5. BAYİ SİSTEMİ: 
5.1- MOBİ APPLİC’in ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, Internet yazılımlarının satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ve/veya bireyler ile çalışma şeklidir.

MADDE – 6. SATIŞ SİSTEMİ:
6.1- BAYİ, oluşturduğu program tanıtımcıları ve program tanıtım menajerleri ile satış ağını kendi bölgesi içinde kendi nam ve hesabına genişletme hakkına sahiptir. BAYİ oluşturduğu alt birimlerin faaliyetlerinden doğrudan doğruya kendisi sorumlu olacaktır. 

MADDE – 7. BAYİ’NİN SORUMLULUKLARI:
7.1- BAYİ, MOBİ APPLİC’in gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişiklikleri nedeni ile yayınlayacağı pazarlama sirkülerlerine, satış şartlarına aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.2- BAYİ, MOBİ APPLİC’den satın alacağı ürünleri kendi nam ve hesabına pazarlar. MOBİ APPLİC adına herhangi bir taahhütte bulunmayacağını ve yükümlülük altına sokmayacağını, üçüncü şahıslarda böyle bir intiba uyandırmayacağı konusuna özen göstermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.3- BAYİ; MOBİ APPLİC den almış olduğu yazılımların marka, etiket veya sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. MOBİ APPLİC’in menfaatlerini zedeleyecek marka, imaj değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.
 
7.4-  Yazılımın ve dokümantasyonun telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunun  5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Bu noktada; BAYİ,  MOBİ APPLİC den almış olduğu programların lisanssız kullanımını, çoğaltılmasını, yayılmasını ve nakledilmesini yapamaz. Aksi takdirde; BAYİ Hakkında, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Alanındaki Suçlara İlişkin maddeleri ve yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hukuki ve cezai işlemler uygulanır.

7.5- BAYİ, MOBİ APPLİC’in pazarladığı ürünlerin markasının itibarını bozmayacak, kötüye kullanmayacak ve onun değerini düşürmeyecektir. BAYİ bu maddede belirtilen yükümlülüğünün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.6- BAYİ, MOBİ APPLİC’in gerek kendi markalarının gerekse pazarladığı ürünlerin markasını, içerdiği endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin, patentlerin ve bunlara bağlı olan ve ondan doğan tüm ticari itibarın, fikri hak sahiplerine veya onunla ilişkili şirketlere ait olduğunu, aksine bir davranışın fikri haklar mevzuatına (marka, telif vb.) ve ticaret mevzuatına (haksız rekabet) aykırılık teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

7.7-  Bayinin, satışını yaptığı mobil yazılımlarının destek ve eğitiminden MOBİ APPLİC ile BAYİ ortak sorumludur. Bu destek ve eğitim skype ve diğer online platformlar üzerinden MOBİ APPLİC ile BAYİ tarafından sağlanacaktır. Son kullanıcının istek ve şikâyetlerinin giderilmesinde MOBİ APPLİC İle (gerektiğinde) iş birliği yapacak ve birlikte sorumlu olacaktır.

7.8- BAYİ, taleplerini bayilik panelinde bulunan destek bölümü üzerinden talebini MOBİ APPLİC’e iletecektir. Destek talebi ile bildirilmeyen istekler için işlem yapılmayacaktır.

MADDE - 8. REKLAM ÇALIŞMASI: 
8.1- BAYİ reklam yaparsa masraf BAYİ’ ye ait olacak ya da (MOBİ APPLİC’in uygun görmesi halinde ) MOBİ APPLİC ile yapılan anlaşmalar dâhilinde ortak reklam çalışmaları yapılabilecektir.

8.2- BAYİ ticari reklam ve ilanlarında alıcıyı yanıltıcı bir dil veya işaret kullanamaz, alıcıyı yanıltmaya yönelik reklam ve ilan veremez.


MADDE - 9. SATIŞLARDA UYGULANACAK ESASLAR:
9.1-  BAYİ, bedelini ödeyerek mal edindiği mobil yazılımlarını kendi nam ve hesabına satacak, MOBİ APPLİC’in desteğinin sağlanması, yazılımın aktif edilmesi ve satışlardan ıskonto alabilmesi için Kayıt kısmında son kullanıcı bilgilerini girilerek kayıt edilmelidir.
 
9.2- MOBİ APPLİC satılan yazılım faturasını BAYİ’ ye kesmek ve iletmekle yükümlüdür. BAYİ, son kullanıcının yazılım faturasını kesmek ve son kullanıcıya iletmekle yükümlüdür.

9.3- BAYİ iş bu sözleşmeye göre temin edeceği Internet yazılımlarını kendi nam ve hesabına, rizikosu kendisine ait olmak üzere satmakla yetkilidir. MOBİ APPLİC adına herhangi bir işlem yapmak, taahhüde girme yetkisine sahip değildir.

9.4- BAYİ satın alımlarında MOBİ APPLİC tarafından belirlenen ve www.mobiapplic.com adresinde ilan edilen fiyat listelerine uymamakla yükümlüdür. BAYİ, mobil uygulama satışlarında fiyat politikasını abartmadan kendi belirleyebilir. BAYİ, fiyat politikasını abarttığı takdirde MOBİ APPLİC sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir. Ve yapılacak yazılı ihtara rağmen, yine fiyat listelerine uymamaya devam edecek olursa MOBİ APPLİC sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca MOBİ APPLİC’in, fiyat listelerine uyulmamasından doğan maddi ve manevi zararları BAYİ’ den tahsil edilir.

MADDE – 10. SİPARİŞ VE TESLİMAT:
10.1- Yazılım bedelinin ödenmesinde, MOBİ APPLİC’in www.mobiapplic.com sitesinde bayilere özel yer alan fiyatlar esas alınacaktır. Yazılımın bayi panelinde siparişinin geçilmesi ve ödemenin MOBİ APPLİC’e yapılmasının ardından, BAYİ, paneline yüklemesi yapılır. BAYİ, paneline giriş yaparak, son kullanıcıların istekleri doğrultusunda mobil uygulamayı yapar ve onaya sunar. Son kullanıcıdan onay geldikten sonra MOBİ APPLİC’e bildirir ve MOBİ APPLİC mobil uygulamayı IOS VE ANDROID mağazalarında yayınlanmak üzer APK ve XCODE dosyalarını BAYİ’ YE iletir. 

10.2- Sipariş edilen yazılım bedelinin MOBİ APPLİC’e ulaşmadığı takdirde MOBİ APPLİC, siparişi geçerli saymama ve iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE – 11. YILLIK BAYİLİK BEDELİ VE BAYİ İSKONTOLARI
11.1- Yıllık …………. paket bayilik ücreti ………… + KDV dir.

11.2- Bayi, MOBİ APPLİC’in web sitesinde satışa sunulan ürünlerin liste fiyatından %.... indirim almaktadır.

11.3- Bayi, kendi alt bireysel bayiliklerini oluşturması durumunda bayilik ücretinin yarısını %50 kısmını MOBİ APPLİC’e öder.

11.4- Bayi, bayilik ücretini her yılın sözleşme imzalama tarihinde yapmakla yükümlüdür.  

11.5- BAYİ, bayilik ücretini ödemediği zaman bayilik sözleşmesi MOBİ APPLİC tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.

11.6- MOBİ APPLİC Bayilik sözleşmesi fesih edildikten sonra asla yenilemez ve uzatmaz. Bu sebepten doğacak maddi ve manevi zararlar Bayi’den tahsil edilecektir.

MADDE – 12. SÖZLEŞME SÜRESİ:
12.1- İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Bir (1) yıl geçerlidir. Bir yılın sonunda taraflardan herhangi biri yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece aynı sözleşme Güncel fiyata bağlı olarak yürürlükte kalacaktır.

12.2- BAYİ, sözleşmeyi süre sonunda yenilemek istemiyorsa, sözleşmenin bitim tarihinden 1 (bir) ay önce, MOBİ APPLİC’e fesih talebini ihtar etmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşme aynı şartlar, güncel fiyatlar ve aynı süre ile yenilenmiş sayılır.

12.3- Sözleşme bitim süresinde; MOBİ APPLİC tarafından belirlenen yeni sözleşme, eski sözleşmedeki karşılıklı hakları ihlal etse bile geçerli olacaktır.

MADDE – 13. ÖZEL SATIŞ MADDELERİ-KAMPANYALAR:
13.1- MOBİ APPLİC özel satış modelleri geliştirdiği takdirde BAYİ aynı satış modelini uygulamakla yükümlüdür. Ancak ekonomik dalgalanmalar ve talep darlığı gibi nedenlerle MOBİ APPLİC kendi nam ve hesabına yeni satış modelleri düzenleyebilir, başka firmalarla kampanyalara katılabilir, kendi nam ve hesabına satış zinciri oluşturabilir. Bu satışlar hiçbir zaman Bayilerin pazar payını azaltıcı, satışlarını etkiler manasında yorumlanamaz.

MADDE- 14. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI - FESHİ:
14.1- BAYİ; Sözleşmenin Bayii’nin Sorumlulukları, Sipariş ve Teslimat başlıklı düzenlenen şartlara ve belirtilen sitede bulunan fiyat listelerine uymak, MOBİ APPLİC tarafından düzenlenecek kampanyalara katılmak zorundadır. Bayii’nin sözleşme şartlarına uymaması Bayilik Şartlarına uygunluğunun ortadan kalkması halinde MOBİ APPLİC sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir. Yapılacak yazılı ihtara rağmen sözleşmeye aykırılığı devam edecek olursa MOBİ APPLİC sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca müşteriden alınan şikâyetler doğrultusunda, MOBİ APPLİC sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. BAYİ’ in, sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı yoktur. 

MADDE – 15. ADRES VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
15.1- Taraflar, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat adresi olarak beyan ederler. Taraflar, adres değişikliklerini 3 (üç) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde sözleşmede yazılı adreslere tebligat kanunun 35. maddesine göre yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ederler. Sözleşme süresi içinde Bayii’nin elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap ekstresi gönderilebilinir.

15.2- BAYİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 3 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 16 CAYMA HAKKI:
16.1-BAYİ, Bayilik aldıktan sonra bir (1) yıl sistemde kalmak zorundadır. BAYİ, sözleşme süresi bitmeden ayrılacağını bildirse bayilikten çıkma durumu yoktur. Bu durumda BAYİ, MOBİ APPLİC’in bütün zarar tazminatını ödemekle yükümlü olur ve bu durumu kabul etmiş olur. Bayilik işlemleri tamamlandığı andan itibaren bayi ücret iadesi talebinde bulunamaz.

16.2- BAYİ, bayilikten çıkacağını belirttiği zaman MOBİ APPLİC, BAYİ, hakkında kararını verir. BAYİ, bu karara uyar veya bayilik işlemlerine devam eder. BAYİ, bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE – 17. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI:
17. 1 - MOBİ APPLİC, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MADDE – 18 SÖZLEŞME DEĞERLERİ:
18.1- MOBİ APPLİC, sonraki yıllar için Bayileri ile uzun vade sözleşmeler imzalayabilir. Bayilerin, sonraki yıllar çalışma sisteminde öncelik her zaman mevcut Bayii’nin hakkıdır.

Madde – 19 DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME:
19.1 - Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde MOBİ APPLİC kayıtları (bilgisayar - ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.